Hvad er Gekko-engelsk?
Gekko-engelsk til 1.-3. klasse er en fagportal der byder på:

inspirerende forløb tilpasset målgruppen
rim, remser, sange og sanglege
opgaver, spil og aktiviteter med henblik på ordforrådstilegnelse
kultursider med kort, fakta og traditioner i den engelsksprogede verden
integration af web 2.0 programmer.

Gekko er opbygget efter samme princip fra 1.-10. klasse, men layout og indhold er tilpasset målgruppen. Der er altså samme struktur på websitet, men der er tydeligt forskel på hvordan Gekko ser ud for elever i 1. og 9. klasse.

Indholdet er også forskelligt. I 1.-3. klasse har Gekko fokus på gode historier, sange, lege og spil. I 7.-10. klasse byder Gekko på inspirerende temaer for målgruppen der inkludrer film, teksttyper, litteratur, kultur og meget mere.

På alle niveauer lægger Gekko op til, at eleverne skal bruge sproget aktivt og kreativt. Cooperative Learning spiller en vigtig rolle, og der er generelt mange aktiviteter der lægger op til at eleverne lærer og træner sprog i interaktion og samarbejde med hinanden. Gekko giver dig kommunikativ undervisning – med digitale fordele.

Sammen med Gekko får du også adgang til forskellige andre websites. På alle klassetrin kan du læse e-bøgerne i Superreaders. Nogle bøger har en rigtig lydindspilning tilknyttet, men alle bøgerne kan høres med syntetisk tale.


Hvordan bruger jeg Gekko?
Gekko-engelsk til indskolingen er inddelt i fem faneblade, jf. indholdsbeskrivelse herunder.

Topic er det centrale element i Gekko til indskolingen hvor der er didaktiserede forløb til eleven. Forløbene er markeret med stjerner på de store knapper som angiver en vejledende sværhedsgrad.
Star angiver at forløbet kan anvendes i fase 1-2,
Star angiver at forløbet kan anvendes i fase 2-3 og
Star angiver at forløbet kan anvendes i fase 3-4.

Stjernerne står under titlen - eksemplerne herunder:

Topics Topics Topics

De andre faner, altså Songs, Language, Culture og Toolbox rummer forskellige ressourceelementer som du kan læse mere om herunder.

På de fleste sider i Gekko er der lærernoter i højre side i knappen
Kun læreren kan se lærernoterne. I noten er der en kort vejledning til den side du er på, og nederst er der et link til forløbsvejledningen som er en grundig gennemgang af hvordan man arbejder didaktisk med materialet.

Topics
Topics udgør en central del af Gekko engelsk til indskolingen. Her finder du en række kortere eller længere forløb som alle er bygget op på samme måde, nemlig i 5 faser:

START START har fokus på læringsmål. Eleverne kan se og høre hvilke ord og udtryk de skal arbejde med i forløbet. Fasen kaldes START da ordet er nemmere at afkode for eleven end fx Læringsmål. De forskellige ord og udtryk præsenteres i semantiske områder, og eleven kan hoppe direkte til de tilhørende opgaver. Det er muligt at differentiere i forhold til klassetrin og elever – det er ikke nødvendigvis alle ord og udtryk alle elever skal arbejde med.

START TASKS rummer aktiviteter til de specifikke læringsmål. Aktiviteter kan være klik og lyt billeder, spil, Cooperative Learning opgaver, kopiark, sange og rim, mv.

Aktiviteterne er markeret med niveau. Et Memoryspil gives fx med 10 par på niveau 1 og 15 par på niveau 2, men det kan også være sværhedsgraden i ordforrådet der gør at der er tale om niveau 1 eller 2.

Nogle af aktiviteterne er designet til at fungere på IWB, fx klik og lyt billederne. Her gennemgås indledningsvist de ord og udtryk som er en del af forløbet, og som der samles op på i FINISH. Andre aktiviteter er spil som fungerer bedst som paropgaver eller individuelle opgaver. Nogle spil, fx Bingo, er dog beregnet til en gruppe- eller klasseaktivitet. Læs mere om de forskellige aktiviteter i afsnittet LANGUAGE.

Sange og rim er oplagte at præsentere for klassen på en interaktiv tavle. Mange af sangene kan også printes ud og hænges op i klassen.

Generelt er det en god idé at lave en del af opgaverne som forforståelsesopgaver, før man går videre til STORY. På den måde har eleverne bedre mulighed for at forstå indholdet i historien.

START Nogle forløb har helt korte, andre lidt længere historier. Historierne giver mulighed for at samle klassen om en fælles oplevelse, fx helt oppe foran IWB-tavlen. Du kan vælge selv at læse teksten højt, men du kan også bruge lydsporet.

Tegningerne kan bruges som afsæt for samtale, billedtømning eller dramatisering. Elevernes egen erfaringsverden kan inddrages på mange forskellige måder – kun fantasien sætter grænser.

Teksten vises ikke automatisk, men kan klikkes frem. Hvis man arbejder med historien til begyndere, handler det ikke om at kunne læse teksten – men om at kunne forstå hovedindholdet i historien og vænne sig til at høre og forstå engelsk.

I The Father, the Son and the Donkey skal eleverne være aktive, mens de hører historien. Alle elever skal have et flash card med en af figurerne eller et af ordene fra historien, og når figuren/ordet nævnes, skal de række deres flashcard i vejret. På denne måde bliver eleverne koncentreret om at lytte og de tager aktivt del i historiefortællingen. Dette princip kan benyttes i alle historierne.

Historien er glosseret. Eleverne kan slå gloser til og se alle glosserede ord og udtryk fremhævet med blå. Når man fører musen henover glosen, kommer oversættelsen frem i et lille vindue. Er der brug for læsestøtte til glosen, kan eleven føre musen op i oversættelsen, markere den og få den læst op. Dette kræver at man har et syntetisk talesystem integreret.

Når man har arbejdet med historien, kan eleverne igen gå til TASKS og arbejde med spil, klik og lyt - før klassen går videre til PROJECT.

START Alle forløb afsluttes med et eller flere projekter hvor eleverne arbejder med at skabe noget der har relation til indholdet i forløbet. Projekter kan være små præsentationer, visuelle og/eller mundtlige, på engelsk eller dansk afhængigt af niveau. Her stadfæster eleverne noget af det ordforråd de har lært i forløbet.

Hvis der i forløbet er lavet et Bingo-spil, er dette oplagt at bruge i den afsluttende fase. Her bliver mange af de ord man har arbejdet med i forløbet repeteret.

START Denne fase rummer en helt enkel selvevaluering. Eleven kigger på de ord og udtryk som de kender fra Start, og sætter smileys på. Meningen er at de ganske kort forholder sig til om de kan huske de forskellige ord og udtryk.

Læreren har mulighed for at se hvordan den enkelte elev har vurderet sig selv. Læreren kan naturligvis ikke rette i elevens evaluering.

Songs
Her er sange, rim og remser som egner sig godt til begynderundervisning i engelsk. Alle sange er indspillet så eleverne kan lære melodien. Rim og remser siges af elever der har engelsk som modersmål.

Det er oplagt at præsentere sange og rim for klassen på en interaktiv tavle. Har du ikke IWB i klasseværelset, kan nogle af sangene printes ud og hænges op i klassen.

Mange af sangene optræder også i de enkelte forløb under TOPICS eller i LANGUAGE.

Sange, rim og remser er glosseret. Eleverne kan slå gloser til og se alle glosserede ord og udtryk fremhævet med blå. Når man fører musen henover glosen, kommer oversættelsen frem i et lille vindue. Er der brug for læsestøtte til glosen, kan eleven føre musen op i oversættelsen, markere den og få den læst op. Dette kræver at man har et syntetisk talesystem integreret.

Language
I Language finder du aktiviteter til træning af forskellige grundlæggende ordforrådsområder, såsom Numbers & Colours, Body & Clothes og Animals. Andre ordforrådsområder er under udvikling, blandt andre Food, Hobbies, Seasons & Weather, etc.

Aktiviteterne er inddelt i LISTEN, PLAY og SPEAK, og rummer hhv. lytteforståelsesopgaver, ordtræning og kommunikative opgaver. Her finder eleverne både aktiviteter som de har arbejdet med i forløbene, og andre opgaver.

Aktiviteter kan være spil, kopiark eller IWB-opgaver. Læs mere om de enkelte aktivitetstyper herunder:
BINGO
Klassen eller mindre grupper kan spille billedlotteri på deres tablet eller computer. Spillet genererer en tilfældig spilleplade og en tilfældig række af de ord der er i ’posen’. Hver elev har fx en plade med 15 billeder, og 25-50 ord i alt ’råbes op’. Alle kan afspille lyden på deres device så man skal blive enige om hvem der er ’opråber’. Spillet egner sig især til repetition idet mange af de ord eleverne har arbejdet med i de andre spil, er med i Bingo.
CLICK IT!
Eleven skal forstå et ord eller et udtryk der siges (og som også kan læses), og derpå klikke på den tilsvarende illustration på tegningen. Spillet er på tid, og eleven får ca. 3-4 sekunder pr. ord. Når man klikker på 'reset’ i nederste højre hjørne, starter spillet forfra og ordene kommer i en ny rækkefølge.
DOMINO
Eleven kombinerer tegning og tekst ved at placere de rigtige brikker i en labyrint. Spillet viser tid så eleven kan konkurrere med sig selv eller en kammerat.
KLIK OG LYT
Klik og lyt billederne er meget velegnede til IWB. Her kan læreren eller eleverne klikke på ord og udtryk som er en del af forløbet. Billederne er især gode i forforståelsesfasen. Der er typisk mange ting man kan klikke på, men afhængigt af klassens niveau kan du vælge nogle elementer ud og nøjes med dem. Eleverne kan selv arbejde videre hjemme og gå på opdagelse i klik og lyt billederne.
KOPIARK
Eleven arbejder med en CL-opgave, fx en Mix and Match hvor man skal printe arket og klippe billeder ud så hver elev har et billede. Læs mere om CL-strukturerne herunder.

Der er også opgaver som skal printes og løses på papir. Det kan være opgaver hvor eleven skal tegne eller markere - eller skrive nogle ord.
MEMORY
Et vendespil hvor der afspilles en lyd når man vender en brik. Eleven lytter derfor til ordene mange gange. Memoryspillene optræder i flere versioner. De nemmeste spil kombinerer to ens tegninger/lyde, de lidt sværere kombinerer tegning/lyd og skriftbillede/lyd. Der er også memoryspil der kombinerer to forskellige tegninger med hver sin lyd, fx apple som danner par med apples for at træne ental og flertal, eller apple som danner par med chapel for at træne rimord. Spillet viser tid.
MOVE IT!
Et hurtighedsspil på tid hvor eleven skal trække en illustration ned til det rigtige ordbillede. Spillet træner eleven i at kombinere tekst og billede.
PICK AND PLACE
Denne aktivitet er udviklet til en fælles klasse- eller gruppeaktivitet på IWB-tavlen. Der er ikke lyd til aktiviteten. Eleverne ser nogle elementer som kan rykkes rundt, fx en påklædningsdukke som kan få tøj på. Det handler her om at samtale om billedet, give instruktioner og flytte elementerne hen det rette sted.
Bliver eleven i tvivl om hvad der skal ske i spillet eller aktiviteten, kan man læse en beskrivelse ved at klikke på Spørgsmålstegn øverst i højre hjørne. Spillene har en niveauangivelse - Level 1, 2 eller 3 så der er mulighed for at differentiere til elevernes forskellige niveau.

Culture
Culture rummer et verdenskort hvor man kan vælge USA, UK eller Australien og New Zealand. De to sidstnævnte er klar med udgangen af marts.

Culture er et ressourceområde om engelsksprogede lande og deres kultur, geografi, befolkning og traditioner. Culture kan inddrages i undervisningen efter behov - for at give eleverne en forsmag på de forskellige lande og tale med dem om hvad de allerede kender og har hørt om.

De interaktive landkort rummer små illustrationer som man kan klikke på. Man bliver derpå præsenteret for fotos, man kan lytte til en præsentation, som man også kan læse ved at klikke på Text. Til de fleste af lokaliteterne er der videoklip og/eller links til udvalgte websites.

Teksterne er af varierende sværhedsgrad, men mange af teksterne vil være for svære for eleverne i fase 1 og 2. Brug lyden og teksten til at lytte globalt og tale sammen om hvad det mon handler om, gerne på dansk. Brug billeder og videoer til tale med eleverne om hvad de kender til landene.

Toolbox
Her er korte videovejledninger til elever og lærere til brug af Web 2.0 programmer. De minder om de vejledninger du kan finde på SkoleTube, men er væsentligt kortere.

Fælles mål 2014
Der er målsætninger for fase 1-4 for hhv. mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund. Portalen rummer opgaver og aktiviteter der sikrer at alle tre kompetenceområder bliver dækket.

Alle forløb inkluderer opgaver og aktiviteter der træner både mundtlig og skriftlig kommunikation. Det er ikke alle forløb der dækker kultur- og samfundsaspektet da flere af forløbene er bygget om omkring eventyr og eventyrlige fortællinger, og altså ikke inddrager sammenligning med børns hverdag i engelsksprogede lande. Imidlertid rummer kulturfanen netop dette kompetenceområde.

Under vejledningen til de enkelte forløb relateres forløbet til Fælles mål.

Cooperative Learning
Der er udviklet kopiark til flere forskellige Cooperative Learning aktiviteter i Gekko. De anvendte strukturer er gengivet i Toolbox. Vil du læse mere om CL, henvises til bogen Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev udgivet på Alinea, se www.alinea.dk.

Du kan i øvrigt se alle Alineas udgivelser til CL her:
Cooperative Learning

Group and Class Games
Her finder du en række sproglege og -aktiviteter til at træne grundlæggende ordforråd. Siderne er udviklet af Carol Livingstone og Paulette Møller og refererer til figurerne i forløbet Wanda's World.

Group and Class Games

Kolofon
© Alinea, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne hjemmeside eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. I det omfang, der på enkelte sider er givet tilladelse til kopiering, gælder denne kopierings- og brugsret kun for den skole/institution, der har købt dette materiale.

Forlagsredaktion: Lise Nerlov
Konsulent: Ulla Krogsgaard
Digital udvikling: Kasper Carset, Ali Raza Fayyaz
Digitalt design: Kasper Carset, Katarina Thieden og Carsten Roerholt
Illustrationer: Bonnie Poulsen, Gunhild Rød, Lilian Brøgger, Philip Bjørvig
ISBN: 9788723507808

FAQ
Hvad er læsestøtte?

Hvis en elev har brug for oplæsning af fx knapperne på websitet, kan man slå Læsestøtte til. Knappen sidder i øverste højre hjørne på sitet. De elementer der er gemt som billeder, tilknyttes en boks med tekst som kan markeres med musen for at blive læst op. Det kræver at man har et oplæsningsmodul tilknyttet. For at markere teksten skal man føre musen hen over teksten fra siden.
 
© Alinea · Vognmagergade 11, 2. sal · DK-1148 · København K · Tlf: 33694666 · Email: [email protected] · [email protected]
Læsehjælp